Biuro prasowe
Zaloguj się

OŚWIADCZENIE ADMINISTRATORA DANYCH

Niniejszym informujemy, iż przetwarzamy dane osobowe zawodników i trenerów z klubów sportowych biorących udział w rozgrywkach ligi zawodowej piłki ręcznej, sędziów, delegatów i obserwatorów, przedstawicieli ZPRP, osób korzystających z AIS oraz osób zaangażowanych w tworzenie ligi zawodowej piłki ręcznej w Polsce. Wszelkie szczegóły w tym zakresie zostały opisane poniżej. Zgodnie z postanowienia rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Superliga Sp. z o. o.z siedzibą w Warszawie.
2) W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących danych osobowych, w szczególności dotyczących zakresu przetwarzanych danych, proszę się skontaktować z nami pod adresem: 02-819 Warszawa , ul. Puławska 300, e-mail: biuro@pgnig-superliga.pl
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu: realizacji celów wynikających z ustawy o sporcie, umowy o zarządzanie Ligą Zawodową oraz celów statutowych – prowadzenie rozgrywek w ramach Ligi zawodowej, realizacji reguł organizacyjnych sportowych i dyscyplinarnych Ligi zawodowej, rozliczeń z Klubami Sportowymi i ZPRP, oraz innymi podmiotami, rozstrzygania sporów, prowadzenia statystyk, analiz i zestawień związanych z organizowanymi rozgrywkami, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed potencjalnymi roszczeniami, w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania naszych interesów w celach marketingu bezpośredniego.
4) Podstawą przetwarzania danych w celach, o których mowa w pkt. 3 powyżej są: wypełnienie obowiązku prawnego związanego z dokonywanymi rozliczeniami (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) wymieniony w pkt. 3 powyżej wynikający z opisanych tam celów,
5) Odbiorcami danych osobowych mogą być nasi upoważnieni pracownicy, podmioty z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, ZPRP, obsługa prawna, kontrahenci Administratora, kluby sportowe biorące udział w rozgrywkach Ligi Zawodowej, agencje reklamowe i dziennikarze.
6) Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do funkcjonowania w ramach ligi zawodowej piłki ręcznej.
7) Nie będziemy przekazywać danych poza teren Unii Europejskiej.
8) Dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania
9) Dane osobowe będą przechowywane przez czas Państwa funkcjonowania w ramach ligi zawodowej piłki ręcznej w Polsce oraz czas przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów, nie krócej jednak niż przez okres 5 lat od końca roku obrotowego, w którym ta współpraca się zakończy.
10) Przysługuje Państwu prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli przetwarzanie danych może naruszać przepisy prawa.

UWAGA: Te ustawienia mają zastosowanie jedynie w przeglądarce i na urządzeniu, którego teraz używasz.